Zakres usług

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, w tym sprawy:

 • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • o zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej,
 • o podział majątku wspólnego małżonków, jak i rozliczenia związków konkubenckich,
 • o alimenty,
 • o ustalenie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka),
 • o pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie kontaktów.

PRAWO CYWILNE, w tym sprawy:

 • o zapłatę,
 • o odszkodowanie za szkody na osobie i mieniu,
 • o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • o zachowek,
 • o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną,
 • o zasiedzenie,
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu,
 • o eksmisję,
 • o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • z zakresu umów cywilnoprawnych (sporządzanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło itd.).

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, w tym sprawy:

 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o zapłatę za zaległe nadgodziny,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • związane z dyskryminacją i mobbingiem,
 • wynikające z wypadków przy pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • sporządzanie skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji,
 • obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

PRAWO KARNE, PRAWO WYKROCZEŃ, PRAWO KARNE SKARBOWE:

 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego, oskarżonego i obwinionego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę i Sąd,
 • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • przygotowywanie wniosków o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary, o warunkowe, przedterminowe zwolnienie.

PRAWO GOSPODARCZE:

 • zakładanie, rejestracja i obsługa spółek prawa handlowego: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej,
 • przygotowanie dokumentów organów wewnętrznych spółek – statutów, uchwał, regulaminów,
 • doradztwo w zakresie wyboru rodzaju formy spółki w odniesieniu do prowadzonej lub zamierzonej działalności gospodarczej,
 • sprawy z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa znaków towarowych.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • przedsądowe wezwania do zapłaty,
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z zabezpieczeniem spłaty wierzytelności,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym przeciwko nierzetelnym dłużnikom.

PRAWO AUTORSKIE, PRAWO PRASOWE, PRAWO REKLAMY

PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE

Realizacja: GingerArt.pl